نکس رمان
دانلود رمان جدید – دانلود رمان عاشقانه
نکس رمان
دانلود رمان روز ها را بلند تر میخواهم

دانلود رمان روز ها را بلند تر میخواهم

 

خلاصه رمان روز ها را بلند تر میخواهم:

برای من، برای منی که از جهنم می آیم،شب حکم جهنم است! برای منی که کوله بار خستگی بر دوش، از شبی پر از حادثه می آیم، روز بهترین غنیمت است! کاش تمام شب های این دنیا، این عمر گذرا را به روزی می بخشیدم! به یک روزِ بی شب!

قسمت هایی از رمان روز ها را بلند تر میخواهم:

نيم ساعت گذشت، تو آخرين لحظه ای که داشتم موفق می شدم فنر دور قاب الستيکی ماشينو جا بندازم، صدای سياوش
!چنان از جا پروندم که فنر دوباره در رفت و الستيک دوباره از جا در اومد
!برگشتم سمتش و گفتم: يه ساعت و نيم نشده بودها
!حاضر و آماده تو ورودی آشپزخونه ايستاد و گفت: می دونم، اومدم بگم من دارم می رم نون بگيرم. چيزی نمی خوای؟
!با لبخند زل زدم به صورتش و با لحن مهربون و پرمحبتی گفتم: چرا
چی؟-
!اگه بتونی تو مسيرت يه سر بری داروخونه خيلی عالی می شه:
!چيزی می خوای؟-
!اوهوم! سووفلوران:
!چی؟-
!داروی بيهوشی می خوام! بيهوشت کنم بشينم به کارم برسم:
!مسخره-

دانلود رمان روز ها را بلند تر میخواهم

نون گرفتی، يه قدمی هم بزن، چهار تا مؽازه رو از نظر بگذرون، دو تا نفس عميق بکش، سه تا کار خير انجام بده، نمی :
!دونم خالصه يه چهار تا ؼلط اضافی عالوه بر نون گرفتن بکن که من سر فرصت اين ابوالقراضه رو درست کنم
!سر سياوش همراه با لبخندی به تؤسؾ تکون خورد و همون جوری که می رفت سمت در گفت: خدا شفات بده دامون
***
کارم تموم شده بود، داشتم چايی می خوردم و تلويزيون تماشا می کردم که صدای پيچيدن کليد اومد و سياوش به محض
!ورودش گفت: سالم! چقدر سرده بيرون
گرفتی؟-
…نونو؟! آره. ولی اين نون:
!سووفلرانو-
جوابمو نداد، نگاهش نشست به تلويزيون، قبل از اينکه لب وا کنه گفتم: اخبار که همش جنگ و خونريزيه! سلایر ها هم که
همش توشون آب بستن و قابل ديدن نيست! فيلم سينمايی ها هم که مال عهد عتيقه! کانال های ماهواره هم که يا مستند داره
!يا سلایر های عشق و عاشقی و خيانت و زن دوم و زن اول و همين حرفهای صد من يه ؼاز
همون جوری که می رفت سمت آشپزخونه برای اينکه نون رو تو سفره بپيچه گفت: تام و جری ديدن مرد به اين گندگی
… اونوقت خيلی نرمال و
!چه ايرادی داره؟! در اليه های زيرين اين اثر هنری مفاهيم عميقی نهفته است که تو از درکش عاجزی-
!من موندم جدی جدی با عالقه می شينی به تماشای اين کارتون؟ :
!نه پس! از ديدن تصاوير مضحکش دل و روده ام آشوب می شه منتها دارم رياضت می کشم-
ماشين رخت شويی سالم شد؟:

دانلود رمان روز ها را بلند تر میخواهم

 

!نه-
!بهع! اين همه باهاش ور رفتی هيچی به هيچی؟:
ِی –
!هيچ هيچی هم نيست! اآلن داره دوران نقاهتشو می گذرونه
سر سياوش برگشت به سمتم و سوالی نگاهم کرد، تلويزيونو خاموش کردم و همون جوری که می رفتم سمت اتاق خواب
گفتم: رفيقتو دست کم گرفتی داداش! بريز اون اقمصه های کوفتيتو توش که نيم ساعت ديگه طيب و طاهر واسه ات تؾ
.می کنه بيرون! شام حاضر شد صدام کن
***
!طبق معمول دير رسيدم ولی خب در واقع من دير نمی رسيدم هيچ وقت! ساعت کاری يه خرده زيادی زود بود
!وقتی هم که دير می شد، همه چی سر جنگ می ذاشت با آدم! آسانسور هم طبق معمول گير بود! گير که نبود، خراب بود
.پله ها رو دو تا يکی رفتم باال، دم در شيشه ای مکثی کردم تا نفسم جا بياد، کيفم رو دست به دست کردم و رفتم تو
!سالم سالم:
.آقای فرهودی، ببخشيد يه لحظه-
.برگشتم سمت خانوم جوان، لبخندی زد و از جاش بلند شد و گفت: سالم صبحتون به خير
يه قدم دور شده رو برگشتم و همون جوری که دستمو می ذاشتم رو پيشخون از باالی شيشه گفتم: صبح به خير. جونم؟
.پاکتی رو گرفت سمتم و گفت: اين مال شماست
پاکت رو گرفتم و زل زدم بهش، تشکر کردم و راه افتادم. صدای معين سرم رو به سمتش چرخوند. دستشو جلوم دراز

دانلود رمان روز ها را بلند تر میخواهم

!کرد و گفت: سالم! بازم طبق معمول مدرسه ات دير شد
باهاش دست دادم و همراهم شد، در حال باز کردن دکمه های پالتوم پرسيدم:اکبرزاده اومده؟
آره:
با درخواست وامت موافقت شد؟-
!هنوز که خبری نيس:
.من امروز باهاش حرؾ می زنم-
.عاليه. قربون دستت:
ماشينو گرفتی؟-
تا رسيدن رخت کن جواب سالم همکارارو قاطی توضيحات معين در مورد خريد ماشينش دادم. کيفمو همراه پاکت توی
دستم گذاشتم روی ميز.پالتومو در آوردم و همون جوری که روپوشمو می پوشيدم پرسيدم:سل کانتر رسيد؟
.آره:
چک کردی ببينی درست کار می کنه؟-
احمدی چک کرد می گه درسته. شب می يای؟:
کجا؟-

 

 

 

دانلود رمان شوره زار

 

خلاصه کتاب
خلاصه رمان روز ها را بلند تر میخواهم: برای من، برای منی که از جهنم می آیم،شب حکم جهنم است! برای منی که کوله بار خستگی بر دوش، از شبی پر از حادثه می آیم، روز بهترین غنیمت است! کاش تمام شب های این دنیا، این عمر گذرا را به روزی می بخشیدم! به یک روزِ بی شب!
مشخصات کتاب
 • نام کتاب
  روز ها را بلند تر میخواهم
 • ژانر
  عاشقانه_اجتماعی
 • نویسنده
  رهایش
 • طراح کاور
  ES_SHIMA
لینک های دانلود
 • 112 روز پيش
 • nexromaanadmin
 • 99 بازدید
 • 0 کامنت
کامنت های این مطلب

ورود کاربران
درباره سایت
نکس رمان ، منبع دانلود بهترین رمان ها ، هرروز منتظر جدیدترین رمان ها باشید
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " نکس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.