نکس رمان
دانلود رمان جدید – دانلود رمان عاشقانه
نکس رمان
دانلود رمان عروسک بازی

دانلود رمان عروسک بازی

 

قسمت هایی از رمان عروسک بازی:

اﮔﺮ ﻣﺎﻣﺎن او را ﻣﯽ دﯾﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻏﺮ ﻣﯿ ﺰد ﮐﻪ

” ﺗﻮ رو ﻗﺮآن ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻮ ﺗﺎ ﻣﯿ ﮑﻨﻪ ، اوﻧ ﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﺷﺎزده دﺧﺘﺮ ﻣﻦ …”

ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺑﻪ ﻃﺮح ﺻﻮرت ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎن ﮐﻪ در ذﻫﻨﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد زدم :

ــ ﻗﺎﺑﻠﺘﻮ ﻧﺪاره ـ

ـ ﻣﺮﺳﯽ

ﺳﻪ اﺳﮑﻨﺎس ده ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را روي ﭘﯿﺸﺨﻮان ﮔﺬاﺷﺘﻢ :

ــ ﺧﺪاﻓﻆ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ي در ﺧﺮوج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﺮد :

ــ ﺧﺎﻧﻮمِ ؟ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ :

ــ ﺑﻠﻪ ؟

ــ ﺑﺎزم ﻣﯿﺎﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ ؟

ﮔﯿﺞ ﺷﺪم :

ــ اﮔﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺨﻮام ﺣﺘﻤﺎ

ــ ﻣﯿ ﺸﻪ زود ﺑﻪ زود ﻟﺒﺎس ﺑﺨﻮاي ؟

دانلود رمان عروسک بازی

ﺑﯽ ﺷﮏ ﺟﺬاب ﺑﻮد ؛ ﻣﻮﻫﺎي ﻣﺸﮑﯽ ﺣﺎﻟﺖ دارش ﺑﺪﺟﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺸﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ . زورﮔﻮ و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ . ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻦ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻮد ؛ ﻏﺮﯾﺒﻪ اي زﯾﺒﺎ و ﺧﺸﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮاي دوﺑﺎره دﯾﺪن ﻓﺮاﻣﯿ ﺨﻮاﻧْﺪ . ﻟﺒﺨﻨﺪي ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه روي ﻟﺒ ﻬﺎﯾﻢ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد . ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم . ﻋﺮق ﺳﺮدي روي ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ .

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮑﺮد . ﺗﺮﺳﯿﺪم ؛ ﺟﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﻤﯿ ﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﭼﺸﻤ ﻬﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮه ﻧﺸﻮي . ﺳﮓ داﺷﺖ ؛ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن دو ﺳﮓ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ از ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اﯾﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿ ﮑﺮدﻧﺪ .

***

از ﮐﻤﺪ داﺧﻞ ﺣﻤﺎم اﺗﺎﻗﺶ ، رﯾﺸ ﺘﺮاﺷﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ . رﯾﺶ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرش ﻣﯽ اﻓﺘﺎد . روزﻧﺎﻣﻪ اي روي ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و روي ﻟﺒﻪ ي ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ :

ــ ﻣﯿ ﺨﻮام رﯾﺸﺎﺗﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻢ ﺳﯿﺮوان ، ﺑﺎﺷﻪ ؟

ﺧﯿﺮه ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد . ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺑﻪ اﻓﻮﻟﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻢ . رﯾﺶ ﺗﺮاش را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم ، ﻣﭻ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ :

ــ اون ﻫﻤﯿﺸﻪ رﯾﺸﺎﺷﻮ از ﺗﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ .

ﮔﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدم :

ــ ﮐﯽ ؟

ــ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮام ﻣﺜﻞ اون ﺑﺸﻢ .

ــ ﮐﯽ ؟

ــ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺬارم رﯾﺸﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻪ .

ــ اذﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ اﯾﻨﺠﻮري .

ــ ﻋﯿﺐ ﻧﺪاره ، ﻋﻮﺿﺶ ﻣﺜﻞ اوﻧﺎ ﻧﻤﯿﺸﻢ .

ــ ﮐﯿﺎ ؟

ﺳﮑﻮت ﮐﺮد . ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ . ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ : ـ

ـ ﺑﺒﯿﻨﻢ ، ﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﯿﺨﻮاي رﯾﺸﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻧﯽ ؟

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ …اﯾﻦ ﺳﻮال …ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ؛ ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ي ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن . اﻧﮕﺎر واﻗﻌﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد …

***

دانلود رمان عروسک بازی

خلاصه کتاب
رمان عروسک بازی داستان یک زوج عاشق را روایت میکند که پسر داستان کمی عجیب و ترسناک رفتار میکند و در پی ان....
مشخصات کتاب
 • نام کتاب
  عروسک بازی
 • ژانر
  عاشقانه
 • نویسنده
  ناشناس
 • طراح کاور
  Es_shima
لینک های دانلود
 • 126 روز پيش
 • nexromaanadmin
 • 716 بازدید
 • 0 کامنت
کامنت های این مطلب

ورود کاربران
درباره سایت
نکس رمان ، منبع دانلود بهترین رمان ها ، هرروز منتظر جدیدترین رمان ها باشید
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " نکس رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.